ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานเงินให้มูลนิธิคุณพุ่ม มอบเป็นทุนการศึกษา 126 ทุนให้เด็กพิเศษและเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสระบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ รวม 126 ทุน รวมเป็นเงิน 630,000 บาท

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่มในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ให้แก่เด็กพิการและออทิสติก ประจำปี 2560 จำนวน 126 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 630,000 บาท และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่คนพิการ ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภท ที่มีฐานะยากจนทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2550 และต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยทรงเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เองให้แก่เด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความร่วมมืออนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัดนั้นๆ สำหรับในปี 2560 จังหวัดสระบุรีได้รับจัดสรรทุนตามเกณฑ์การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มให้แก่เด็กพิการและออทิสติกในพื้นที่จังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 125 ทุน และทุนจากดอกเบี้ยสะสมบัญชีเงินฝากของทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จ.สระบุรี จำนวน 1 ทุน ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 630,000 บาท
ทั้งนี้ผู้ปกครองผู้รับประทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ต่างซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นอย่างยิ่ง ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข โดยตัวแทนผู้ปกครองกล่าวว่า จะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด เพื่อให้บุตรหลานได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีและตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มต่อไป

โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2561,09:11   อ่าน 70 ครั้ง