ภาพกิจกรรม
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ
( จำนวน 52 รูป / ดู 1730 ครั้ง )
โครงการเรียนฟรี15ปี ทัศนศึกษาเมืองประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา
( จำนวน 17 รูป / ดู 644 ครั้ง )
กีฬาสัมพันธ์กลุ่ม 2
( จำนวน 29 รูป / ดู 921 ครั้ง )
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสระบุรีครั้งที่1/2558
( จำนวน 10 รูป / ดู 354 ครั้ง )
การประชุมคณะอนุกรรมการร่างแผนพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการครั้งที่1
( จำนวน 12 รูป / ดู 607 ครั้ง )
ภาพสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กลุ่ม 2
( จำนวน 16 รูป / ดู 585 ครั้ง )
การจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน
( จำนวน 8 รูป / ดู 397 ครั้ง )
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
( จำนวน 30 รูป / ดู 911 ครั้ง )
โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่๖
( จำนวน 55 รูป / ดู 1557 ครั้ง )
โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
( จำนวน 60 รูป / ดู 1522 ครั้ง )