ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี
( จำนวน 25 รูป / ดู 1545 ครั้ง )
ศึกษาดูงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง
( จำนวน 20 รูป / ดู 1848 ครั้ง )
วันสงกรานต์
( จำนวน 25 รูป / ดู 965 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)
( จำนวน 14 รูป / ดู 663 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศเวียดนาม (Vietnam)
( จำนวน 19 รูป / ดู 826 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศพม่า (Myanmar)
( จำนวน 15 รูป / ดู 913 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
( จำนวน 30 รูป / ดู 1580 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)
( จำนวน 21 รูป / ดู 1054 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศลาว (Laos)
( จำนวน 19 รูป / ดู 870 ครั้ง )
กิจกรรมอาเซี่ยน ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)
( จำนวน 20 รูป / ดู 995 ครั้ง )