ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิคุณพุ่มเป็นฝ่ายประสานงานในการดำเนินการมอบทุนการศึกษาในจังหวัดสระบุรี โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานทุนมูลนิธิฯ ทรงประธานทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพและได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยจัดสรรให้ทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คณะกรรมการมูลนิธิ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการในจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๒๕ ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒๕,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และมอบศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ทำหน้าที่พิจารณาผู้มีสิทธิ์สมควรได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่มเป็นรายบุคคล จึงประกาศรับสมัครเด็กออทิสติกและเด็กพิการประเภทอื่นๆ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 233.61 KB


โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,17:04   อ่าน 391 ครั้ง