พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอริษา กองแก้ว
อื่นๆ :