พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววราภรณ์ กองแก้ว