พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางแสงจันทร์ หอมทอง