พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระชัย บุญปัญญา