พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิติยา จันทร์ทิพย์