ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
อื่นๆ :