ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์
ตำแหน่ง : ครู
อื่นๆ :