ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทด
ตำแหน่ง : ครู
อื่นๆ :