พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญชนก นาดี
อื่นๆ :