พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีรัตน์ สุภโรจนีย์
อื่นๆ :