พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นาสาวพิมพา จั่นจำรูญ
อื่นๆ :