พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิดารัตน์ กาหาวงศ์
อื่นๆ :