พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัทมา ต้องเที่ยง
อื่นๆ :