พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา โสภาพ
อื่นๆ :