พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวารี ฟองศรี
อื่นๆ :