คนงาน
ชื่อ-นามสกุล : นางประนอม ด้วงเงิน
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
อื่นๆ :