พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัชชาพร พันธุจินะ
อื่นๆ :