พนักงานราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นาสาวจงวิสุทธิ์ ยุทธชนะ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ