คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายนเรศ สุดประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ