คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย บูรณพานิชย์
ตำแหน่ง : กรรมการ