คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายกลิ่นศักดิ์ รัศมีเพชรโสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ