คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ แม้นบุตร
ตำแหน่ง : กรรมการ