คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภชัย แดงทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการ