คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : พระวิสิฐคณาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ