คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ