คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายอมร เผ่าเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ