คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์
ตำแหน่ง : ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ