พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ รอดเสวก
อื่นๆ :