พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนงคราญ อ่องน้อย
อื่นๆ :