คณะผู้บริหาร

นายสรายุทธ ภูคัสมาส
ผู้อำนวยการ

.

นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์
หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล