ข้าราชการ

นายสรายุทธ ภูคัสมาส
ผู้อำนวยการ

นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์
ครู

นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์
ครู

นางสาวสุภัคชยา ตั้งจิตต์
ครู

นางสาวเนตรนภาวดี เหิรเมฆ
ครู

นางสาวอมรรัตน์ หึกขุนทด
ครู

นางสาวประภาพร สุขภาพ
ครู

นายฉัตรชัย ดีพิมาย
ครู

นายนาวิน สยะรักษ์
ครู

นางสาวศิรินภา จตุเทน
ครู

นายอนุเชษฐ์ เผ่าเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือ
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณภา รัตตะคุ
ครูผู้ช่วย

นายสังวาลย์ โสภา
ครูผู้ช่วย

นายปรเมศร์ บำรุงหนูไหม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายวลี ซื่อสัตย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยพร พวงสายใจ
ครูผู้ช่วย