อัตราจ้าง

นางสาวรัชนี ผาไขย์
ครูธุรการ

นางพัชรินทร์ บุญค่ำ
ครูอัตราจ้าง(โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถ วาจาวุทธ)

นายวัชระศักดิ์ อยู่ภักดี
ครูอัตราจ้าง

นายปิยะฉัตร พงษ์อินทร์วงศ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกวรรณ แก้วมณีวงษ์
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษฎา สิงห์ทอง
ครูอัตราจ้าง