พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางธัญชนก นาดี

นางสาวสุรีรัตน์ สุภโรจนีย์

นางสาวทิติยา จันทร์ทิพย์

นางสาวณัชชาพร พันธุจินะ

นางสุวารี ฟองศรี

นางสาวนงคราญ อ่องน้อย

นางสาวธิดารัตน์ จักษุพันธ์

นางสาวกัลยา ขำมี

นางสาวรุ่งนภา โสภาพ

นางสาวนิโรบล วิชาย

นางสาวปัทมา ต้องเที่ยง

นางสาวพิรุฬลักษณ์ กระจ่างวงศ์

นางสาวศิริลักษณ์ อ่างแก้ว

นายสมบูรณ์ ไพรสิริวงษ์

นาสาวพิมพา จั่นจำรูญ

นางสาวเสาวลักษณ์ รอดเสวก

นางสาววนิสา สิงแก้ว

นางพรชนก ทองคำ

นางสาวอริษา กองแก้ว

นางสาวมะลิวรรณ ศรีประดับ

นายอาชานนท์ ศรีนรคุต

นางสาวธิดารัตน์ กาหาวงศ์

นายกิตติศักดิ์ กกนอก

นางสาวสิราภา ศรีเลิศ

นางสาวณัฐภรณ์ น้องเดชา

นางสาวพลอย ดินดำ

นางสาวสุนิสา พุทธศรี

นายณัฐวุฒิ พรมบุญชู

นางสาวอริสรา นนทชัย

นางสาววราภรณ์ กองแก้ว

นางแสงจันทร์ หอมทอง

นางสาวอัสมา ดวงสุวรรณ์

นางสาวภัสนันท์ สาระแก้ว

นายวีระชัย บุญปัญญา