คนงาน

นางหนูจันทร์ แก้วโท
คนครัว

นางประนอม ด้วงเงิน
นักการภารโรง

นายจีระพงษ์ วันทนานุวงศ์
พนักงานขับรถ

นายณรงฤทธิ์ เฉลิมพงษ์
คนงาน