คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายมงคล มีสมภพ
ประธานกรรมการ

นายนเรศ สุดประเสริฐ
กรรมการ

นายวันชัย บูรณพานิชย์
กรรมการ

นายกลิ่นศักดิ์ รัศมีเพชรโสภณ
กรรมการ

นายสวัสดิ์ แม้นบุตร
กรรมการ

นายศุภชัย แดงทองดี
กรรมการ

พระวิสิฐคณาภรณ์
กรรมการ

นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์
กรรมการ

นายอมร เผ่าเมือง
กรรมการและเลขานุการ